Політика конфіденційності
1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» (далі — Оператор).
 1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
 2. Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://radnyk.academy/.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці


 1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Вебсайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою: https://radnyk.academy/;
 4. Інформаційна система персональних даних — сукупність в базах даних персональних даних та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;
 5. Знеособлення персональних даних — дії, у результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
 6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 7. Оператор — юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує і(або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
 8. Персональні дані — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи або визначається Користувачем вебсайту https://radnyk.academy/;
 9. Користувач — будь-який відвідувач вебсайту https://radnyk.academy/;
 10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
 11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 12. Знищення персональних даних — будь-які дії, у результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і(або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача


 1. Прізвище, ім'я, по батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номери телефонів.
  Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних


 1. Мета обробки персональних даних Користувача — обробка заявок на придбання практичних посібників з публічних закупівель для учасників / замовників закупівель.
 2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти: radnukdz@gmail.com з поміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
 3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних


 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://radnyk.academy/. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних


Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
 1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.
 3. У разі виявлення неточностей у персональних даних Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом подання Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора: radnukdz@gmail.com з поміткою «Актуалізація персональних даних».
 4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора: radnukdz@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Прикінцеві положення


 1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за електронною адресою: radnukdz@gmail.com.
 2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою: https://radnyk.academy/politic.